CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Tổng số Cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm: 46 người. Trong đó:

Nam: 11/46 chiếm 23,9%

Nữ: 35/46 chiếm 76,1%.

- Bộ máy tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội:

+ Ban Giám đốc: 03 người

Giám đốc: 

Ông: Trần Phước Tuấn

SĐT: 0235.3914040      DĐ: 0944284901

Phó Giám đốc:

Ông: Phạm Sơn              DĐ: 0912060878

Bà: Huỳnh Thị Hương    DĐ: 0982692522

+ Phòng chuyên môn: 03 phòng

Phòng Hành chính – Tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông: Trần Hà Quang; DĐ: 0906500277

Phòng Công tác xã hội.

Trưởng phòng: Ông: Nguyễn Hữu Trung. DĐ: 0905193058

Phòng Y tế - Nuôi dưỡng chăm sóc

Phó trưởng phòng phụ trách: Bà: Nguyễn Thị Thanh Vi. DĐ: 0779559125

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức: