GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

 

1. Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam được thành lập theo quyết định số 3960/QĐ- UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm xã hội Quảng Nam và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm đóng tại: Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại:

  • Phòng Giám đốc: 0235.3914040;
  • Văn phòng: 0235.3861306
  • Phòng Y tế - Nuôi dưỡng chăm sóc: 0235.3861292;
  • Phòng Công tác xã hội 0235.3930567

- Địa chỉ email: trungtambtxhqnam@gmail.com

- Địa chỉ website: trungtambtxhquangnam.org

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

2.1. Chức năng

Trung tâm Bảo trợ xã hội có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; cung cấp dịch vụ về công tác xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ

1.1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp

          - Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;

          - Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;

          - Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

          1.2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

          1.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

          1.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

          1.5. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng.

          1.6. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.

          1.7. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật.

          1.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

          1.9. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

          - Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;

          - Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

          - Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

          1.10. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

          1.11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

          1.12. Phát triển cộng đồng

          - Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;

          - Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;

          - Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

          1.13. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

          1.14. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

          1.15. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

          1.16. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

1.17. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

2.3. Quyền hạn

- Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định.

- Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

- Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.