QUY CHẾ LÀM VIỆC

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                   QUY CHẾ

                                                                    Về tổ chức và hoạt động của

                                                                  Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam

                            (Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH ngày 14 /9/2018 

                                  của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam)

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

          Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí

          Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

Trung tâm Bảo trợ xã hội có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các loại đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; cung cấp dịch vụ về công tác xã hội, trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

1.1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp

          - Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;

          - Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;

          - Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

          1.2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

          1.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

          1.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.

          1.5. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng.

          1.6. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.

          1.7. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật.

          1.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

          1.9. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

          - Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;

          - Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

          - Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

          1.10. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

          1.11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.

          1.12. Phát triển cộng đồng

          - Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;

          - Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;

          - Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

          1.13. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

          1.14. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

          1.15. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

          1.16. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

          1.17. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Quyền hạn

- Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định.

- Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

- Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

TỔ CHỨC, BỘ MÁY, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

          - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý hiện hành của UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. 

          2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm có: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Y tế - Nuôi dưỡng chăm sóc; Phòng Công tác xã hội. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng, 01 hoặc 02 Phó Trưởng phòng, các viên chức khác và người lao động.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm thực hiện theo Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Biên chế của Trung tâm.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, hằng năm UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu định mức cán bộ, nhân viên (biên chế và hợp đồng lao động) cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam.

Ngoài định mức biên chế và hợp đồng lao động được giao, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của đơn vị, Giám đốc Trung tâm có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét được ký kết hợp đồng lao động theo phân cấp của Sở, quy định của pháp luật.

Điều 5.  Kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước giao theo năm kế hoạch; nguồn thu phí dịch vụ từ các đối tượng tự nguyện; nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ của đơn vị; nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn khác theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

          Tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức sử dụng. Công chức, viên chức và người lao động được giao tài sản có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả. Trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của người quản lý, sử dụng thì phải bồi thường.

Điều 6. Giám đốc Trung tâm

          Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu và là người đại diện theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, điều hành Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác; quản lý đội ngũ viên chức và người lao động; ban hành nội quy, quy chế làm việc nội bộ của Trung tâm.

          - Đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện các chế độ, chính sách đối với Phó Giám đốc và viên chức Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          - Căn cứ quy định này, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

- Quyết định bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm theo đúng quy định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; trình Giám đốc Sở quyết định quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong Trung tâm.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao.

Điều 7. Phó Giám đốc Trung tâm

          Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực công tác; có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra hoạt động của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết các công việc đột xuất khác do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các hoạt động được uỷ quyền và kết quả công tác được giao.

Điều 8. Trưởng phòng thuộc Trung tâm

          Trưởng phòng có trách nhiệm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc thuộc phạm vi, quyền hạn của phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 9. Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm

          Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, trực tiếp phụ trách một số công tác của phòng do Trưởng phòng phân công; điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 10. Nguyên tắc làm việc

          Trung tâm làm việc theo chế độ quản lý và tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của viên chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Điều 11. Chế độ hội họp

          Giám đốc Trung tâm quyết định chế độ hội họp phù hợp với tính chất, điều kiện hoạt động và được cụ thể hoá trong quy chế làm việc nội bộ của Trung tâm.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo

          1. Trung tâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

          2. Giám đốc Trung tâm quyết định chế độ thông tin, báo cáo nội bộ phù hợp với tính chất, điều kiện hoạt động của Trung tâm và được cụ thể hóa trong quy chế làm việc nội bộ của Trung tâm.

Điều 13. Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu

  1. Quản lý, lưu trữ văn bản, tài liệu

          Văn bản đi, đến phải đăng ký vào sổ theo quy định. Văn bản đi phải được lưu theo quy định. Văn bản đến phải được chuyển cho lãnh đạo Trung tâm xử lý kịp thời. Việc ban hành, lưu trữ  vă bản, tài liệu phải tuân theo pháp luật về văn thư, lưu trữ và yêu cầu bảo mật của nhà nước.

          2. Hồ sơ đối tượng được tiếp nhận, nuôi dưỡng, tái hoà nhập cộng đồng phải được quản lý, lưu trữ chặt chẽ; phải có phương pháp lưu trữ khoa học để thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu.

 

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

Điều 14. Quan hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

          1. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, ý kiến chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; đồng thời báo cáo, đề xuất ý kiến để lãnh đạo Sở theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm.

          2. Trung tâm thường xuyên giữ mối liên hệ với các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở giải quyết công việc và để được hướng dẫn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 15. Quan hệ với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

          Quan hệ giữa Trung tâm với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là quan hệ phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quan hệ với Ủy ban nhân thành phố Hội An

          Quan hệ giữa Trung tâm với Ủy ban nhân dân và các ban, ngành thành phố Hội An là quan hệ giữa một đơn vị thuộc ngành dọc với chính quyền và các ban, ngành nơi đơn vị đặt trụ sở. Trung tâm phải giữ mối liên hệ chặt chẽ; có trách nhiệm thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương theo quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân và các ban, ngành của thành phố Hội An.

Điều 17. Quan hệ trong Trung tâm

          1. Quan hệ giữa lãnh đạo Trung tâm với các phòng chuyên môn nghiệp vụ là quan hệ quản lý, chỉ đạo, điều hành.

          2. Quan hệ giữa các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm là quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

          3. Quan hệ giữa viên chức, người lao động với Giám đốc Trung tâm:

          a. Viên chức, người lao động có quyền đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Trung tâm về các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của người khác.

          b. Viên chức, người lao động có quyền trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ của mình khác với ý kiến của Giám đốc Trung tâm nhưng phải chấp hành sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

4. Công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm giữ mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, đấu tranh phê bình với hành vi sai trái của đồng nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được các cấp khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

2. Công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật và Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về tài chính, tài sản của nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nếu cần thiết. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu Giám đốc Sở xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế.

Điều 20. Điều khoản thi hành

          Quy chế này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Giám đốc Trung tâm báo cáo, đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo./.

 

                                                                                                                      GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                                                                          Huỳnh Tấn Triều