NGHỊ ĐỊNH
Nghị định quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ
Ngày đăng: 2019-06-04 11:17:02
Xem tiếp

Nghị định 136/2013/NĐ-CP
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày đăng: 2019-06-04 11:17:28
Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH 103/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP,TỔ CHỨC,
QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Ngày đăng: 2019-06-04 11:18:11
Xem tiếp